Hvad er Vidensnetværk?

Hvad er Vidensnetværk?

1. december 2021 Slået fra Af Mikkel

Vidensnetværk er en samlende betegnelse for netværk, hvori deltagerne udveksler erfaringer, sparer med hinanden og genererer viden, vækst og opgaver.

Vidensnetværk har altid været udbredt. Sådan kan man historisk betegne Jesu disciple som deltagere i et vidensnetværk med det formål at udveksle erfaringer om forkyndelse – og om venligtsindede mennesker i de byer, de gik rundt til.

Vidensnetværk som vi kender den i dag i form af erfa-grupper, interessegrupper eller netværk på Internettet, bygger på tanken om at jo flere vi er, jo mere ved vi. Jeg kan sidde inde med viden, der kan være guld værd for dig uden at vide det – og omvendt.

Teknisk bygger vidensnetværk på tanken om fildeling eller vidensdeling, men uden at det koster nogen noget. Derimod er det bevist, at vidensnetværk ofte skaber en vækst der er større end summen af den viden, der indgår i netværket.

Vidensnetværk kan også forklares rent videnskabeligt ud fra sociologiske teorier.

I ethvert fællesskab opstår uformelle vidensnetværk. Nogle af disse netværk udvikler sig til mere formelle og strukturerede netværk, mens andre forbliver udtryk for godt naboskab eller godt sammenhold på arbejdspladsen.

Vidensnetværk i form af vidensdeling allerede på børnehavestadiet

Vidensdeling og åbne læringsrum er for alvor kommet på den pædagogiske dagsorden, og dermed også en række begreber som distribueret viden, vidensnetværk, kollaborativ læring og lærende organisationer. De mange relativt nye begreber afspejler en fornyet fokusering på undervisningens og læringens grundbetingelser, som hænger sammen med, at det i dag ikke længere er indlysende, hvad der er god undervisning, eller hvilken rolle en underviser skal have. Der lægges i skolen stadig større vægt på elevernes selvstændige arbejde og på deres samarbejde i lærende fællesskaber.

Sådanne sociale fællesskaber forandrer forholdet mellem formelle og uformelle læreprocesser, og fordeler rollerne mellem dem, der fordeler viden, og dem, der modtager viden på en ny og anderledes måde end i traditionel undervisning.

Vidensnetværk og læring hænger sammen

Hvordan læring egentlig finder sted, er der ingen der ved, men der findes mange teorier og bud på det. Tilegnelse af viden er forudsætningen for at dele viden, og dermed indgå i vidensnetværk.

Figuren nedenfor tager udgangspunkt i den konstruktivistiske læringsteori, hvor en person selv opbygger et netværk af videnselementer, og hvor en læring består i at personen knytter nye elementer til sit vidensnetværk. Det vil være i de situationer, hvor en person er nødt til at tænke over de indtryk han/hun modtager, at der opstår en indlæring.

Selvom det at lære noget i sidste ende er noget personligt, vil selve læreprocessen ofte foregå i et frugtbart samarbejde med andre mennesker. Når vi øser ud af vores viden, får vi ny viden igen eller ny viden opstår, når flere ”blander viden” i vidensnetværk.

Sådan deltager du i et netværk

Når du melder dig ind i et netværk skal du være indstillet på at deltage aktivt i den eller de grupper, du tilmelder dig. Aktivt betyder at f eks besvare mails, deltage i møder, virtuelle eller fysiske, samt blogge, samt naturligvis at stille din viden til rådighed for dit netværk. En gylden regel er, at du får det, du selv giver ud – aldrig mindre, men overraskende ofte mere.

I netværket lærer du af de øvrige deltageres erfaringer efterhånden, som I bearbejder konkrete, aktuelle problemstillinger. Ofte er et af gruppemedlemmerne initiativtager til en debat eller et emne, der så kører i en periode.

Netværkets aktiviteter styres på forskellig måde og forskelligt niveau, alt efter hvad det er. Men web-master spiller ofte en stor rolle, både som i gang sætter og som vogter over den gode tone.

Netværksgrupper mødes ofte flere gange om året, hvor dirigenten hjælper med at lægge en udviklingsplan for indholdet på møderne. Medlemmerne fastlægger på opstartsmødet mødetidspunkterne, grundloven for gruppen og praktiske ting i forbindelse med møderne. Medlemmerne i gruppen skiftes som regel til at være værter.

De fleste netbaserede vidensnetværk er enkle at betjene rent teknisk, så alle kan være med. Gå efter dine professionelle interesser, dine hobbies eller dit kulturelle ståsted, når du vælger netværk. Eller gå ganske enkelt efter biologien: Særlige netværk for kvinder er de seneste år skudt op på Internettet som modvægt mod de mange gamle mandenetværk, der traditionelt, men unde grund, er lukkede for kvinder – altså loger, broderskaber og bestyrelser.

Det vinder du ved at deltage i vidensnetværk

Du vil opleve, at det fortrolige forum gør det naturligt at give og modtage viden, gode råd og konstruktiv kritik. Netværksgruppen sikrer dig kompetente sparringspartnere i hverdagen.

Det kan være af stor betydning for den enkelte iværksætter at have kontakt med andre selvstændige erhvervsdrivende. Det giver inspiration og mulighed for udvikling, også for etablerede virksomhedsejere.