Hvad er Projektleder?

17. november 2021 Slået fra Af Mikkel

Projektledere er tovholdere på større reklameprojekter, hvor flere forskellige faggrupper skal arbejde sammen.

Projektledere på et reklamebureau eller mediabureau skal beherske kunsten at få mennesker med forskellige kompetencer og ofte under tidspres til at nå det optimale resultat. Hver gang. Set med både kundens, bureauets og den enkelte medarbejders øjne.

Projektledere står for planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af et projekt, herunder løbende motivation og feedback af enkelt personer. Og for at overholde deadlines, naturligvis.

Projektledere sørger for, at projektet bliver gennemført og ikke bliver hængende i den varme luft.
Projektledelse omfatter idéudvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering, foruden budget og regnskab.

Projektledere sørger for, at dine ideer bliver til virkelighed.

Et projekt er en enkeltstående opgave, der skal løses inden for en fastsat tid og med anvendelse af fastlagte resourser. I projektbeskrivelsen er fastlagt opgavens mål, de vilkår den skal løses under, dens forløb (proces), samt hvem der skal medvirke til dens løsning. Projektlederen er ansvarlig for, at projektet når frem til løsning af den stillede opgave.

Projektarbejdsformen bruges ved udviklingsopgaver inden for næsten alle brancher og i offentlige såvel som private virksomheder.

Et projektforløb omfatter typisk en dybtgående research og analyse af de behov, opgaven skal dække, en fase med konceptudvikling (udvikling og beskrivelse af en valgt idé), en egentlig udviklings- og designfase samt en produktionsfase, hvor opgaveløsningen konkretiseres og gennemføres.

Endelig afsluttes projektforløbet med en evaluering, hvor det kontrolleres, at løsningen er svaret på den stillede opgave.

Projektarbejdsformen er karakteriseret ved, at der foregår parallelle arbejdsprocesser i grupper med særlige faglige kompetencer, samt at disse grupper samarbejder og anvender sparring.

Forskellige faggrupper med forskellige uddannelsesbaggrunde og forskellige produktionsmiljøer leverer input gennem hele projektforløbet. Og projektlederen samler trådene.

Projektlederen styrer og koordinerer gruppernes arbejde – også over for med kunden.

Sådan løser projektlederen en reklameopgave

En reklameopgave løses normalt ved at trække på faglig indsigt fra flere afdelinger i reklamebureuaet. Der dannes en udførende projektgruppe med medlemmer, der tilsammen har nødvendig tid og kunnen, og der udpeges en projektleder.

Projektlederen skal have tilstrækkelig autoritet, kompetence, tid og accept hos de involverede parter, for at opgaven kan løses tilfredsstillende. Projektorganisationen må tilpasses den konkrete opgave og kan i nogle tilfælde skifte igennem projektets forløb.

Projektledelse kræver gode samarbejdsevner, overblik og lederegenskaber. Foruden disse kompetencer har projektlederen de faglige kompetencer, som man skal have i reklamebranchen. Læs mere om reklame her…

Nogle reklamebureauer benytter sig af en konceptudvikler i de indledende faser af projektarbejdet, som laver analyse, idéudvikling og koncept og afleverer sin beskrivelse af løsningen til dem, som skal producere og realisere idéen.

Projektledere er typisk ansat fra opgave til opgave, men er fast ansat på reklamebureauerne. Mange projektledere arbejder dog freelance.

Fremtiden i projektlederformat

Projektarbejde bliver mere og mere almindeligt i alle former for udvikling af virksomheders produktion eller omstilling af institutioners organisation. Projekterne er kostbare og har konsekvenser for mange mennesker.

Derfor er planlægningen og styringen af projektet af enorm betydning, ligesom projektlederens faglige indsigt og lederevner er det.

Specialiserer man sig i gennemførelse af projekter inden for bestemte brancher, hvortil man har knyttet sin faglige baggrund, er der gode karrieremuligheder. Projektledelse er et godt eksempel på vidensarbejde, der afhænger helt og holdent af projektlederens evner og erfaring.

Rollen som projektleder

I flere og flere organisationer erkender man, at ledelse af projekter kræver mangeartede kompetencer, og at man må tage projektledelsesdisciplinen meget alvorligt. Mange organisationer, såvel i det private erhvervsliv som i den offentlige sektor, anvender projektformen til at organisere en betydelig del af deres aktiviteter. Det gælder både for kundeopgaver, interne ændrings- og fornyelsestiltag og for tiltag på tværs af organisationer. Mange steder har man derfor fået blik for nytten af at gøre rollen som projektleder til en selvstændig karrieremulighed på linie med rollen som funktionsleder.

Professionalisering af rollen som projektleder ses også gennem en stærkt stigende interesse i mange organisationer for at certificere projektlederne, f.eks. gennem Foreningen for Dansk Projektledelse, som certificerer efter en internationalt anerkendt ordning.

Hvad skal du med en projektleder:

Ham / Hende må du heller holde dig gode venner med fra starten, for det er ham / hende der har overblikket, når alle andre involverede i tilblivelsen af din reklame ikke længere kan overskue det inferno af tekstforfattere, plannere, ad-ere og dtpere der løber rundt omkring hinanden. Men det kan projektlederen. Og det er hans / hendes opgave holde kontakten til dig så du som kunde får den bedste reklame og den bedste løsning på dit kommunikative behov.