Hvad er Personale udvikling?

9. november 2021 Slået fra Af Mikkel

Personaleudvikling er, når personalet erhverver sig nye kompetencer, både fagligt og socialt.

Personaleudvikling er vigtigt i det hektiske og til tider stressede arbejdsmiljø.

Personaleudvikling kan være alt fra at uddanne faglige kompetencer til at få medarbejdere til at fungere bedre sammen på arbejdspladsen

Personaleudvikling, teambuilding og coaching er nogle af de redskaber du kan bruge, hvis du vil udvikle dit personale i takt med tiden. Som erhvervsleder må man følge med tiden og udviklingen. Personaleudvikling og teambuilding er blevet nøgleord i dansk erhvervsliv inden for de senere år, og det kan derfor ikke nytte noget at komme bagud.

Kompetenceudvikling er et væsentligt aspekt af personaleudvikling:

Kvalifikationer bliver først til kompetencer, når de bringes i spil.

Personaleudvikling i form af kompetenceudvikling er en oplagt del af forandringsledelse. Ledelsen skal løbende kunne analysere sig frem til, hvilke kompetencer der er behov for, og hvilke kompetencer organisationen allerede har. Dermed ser man, hvilket gab mellem de eksisterende og de fremtidige kompetencer, der eventuelt må udfyldes, for at behovet kan dækkes. Således fokuseres der bl.a. på, at ledelsen bliver i stand til selv at analysere sig frem til, hvilke kompetencer der er behov for at udvikle blandt medarbejderne, samt hvordan dette bedst gøres.

Det konkrete arbejde med personaleudvikling i grupper sker i samspil med ledelsen. Hver medarbejdergruppe aftaler med ledelsen, hvad deres “kontrakt” skal indeholde, altså hvad de har brug for at kunne for at opnå de mål, der er aftalt. I den forbindelse skelnes mellem:

Basiskompetencer – som betyder, at opgaven kan løses

Mellemkompetencer – som betyder, at opgaven og problemer i forhold til opgaven kan løses

Spidskompetencer – som betyder, at opgaven og relaterede problemer kan løses selvstændigt, og at man kan vejlede andre og være en faglig drivkraft på området.

Dette sammenholdes med de kompetencer, gruppen “har i beredskab”. Er der et gab – mangler der noget – mellem behov og beredskab, udarbejder persongruppen et forslag til, hvilke aktiviteter der kan sættes i værk, for at enderne kan mødes.

Kvalifikationer skal omsættes til praksis

Når man arbejder med kompetenceudvikling som personaleudvikling, er det vigtigt at understrege, at der er tale om færdigheder, der er forankret i praksis og ikke blot om kvalifikationer. Ofte besidder medarbejderne i en organisation en række kvalifikationer, som ikke udnyttes eller omsættes til praksis, hvilket bl.a. kan skyldes, at ledere, kolleger og måske også personen selv er uvidende om eksistensen af disse kvalifikationer. Kvalifikationer bliver først til kompetencer i det øjeblik, de bringes i spil og omsættes til konkret handling.

En del af formålet med kompetenceudviklingen er derfor at gøre relevante kvalifikationer så offentlige som muligt. Jo større det offentlige område er, jo lettere bliver det nemlig at samarbejde – og ideen med kompetenceudvikling er ikke blot at gøre den enkelte medarbejder bedre til sit arbejde, men i høj grad også at gruppen af medarbejdere i fællesskab bliver bedre til at løse deres opgaver.

Udvikling af personale fører til udvikling af virksomheden – og omvendt

Udvikling i en virksomhed er en nødvendig faktor for at kunne klare konkurrencen på markedet. Derfor har personale på alle niveauer brug for at kunne ”håndtere” udviklingsprocesser. Det er ikke nødvendigvis en given kompetence. Forandringer skaber utryghed. Specielt hvis medarbejderne mangler indsigt og indflydelse, opstår der modstand mod forandringer.

Personale, der er uddannet til at ”håndtere” forandringer, er et aktiv for virksomheden. Modstand mod forandringer koster virksomhederne mange ressourcer. Forkert håndterede forandringsprocesser medfører mistillid. Tillid er svær at genoprette.

Personaleudvikling er ikke gjort med peptalk og en samtale.

Personaleudvikling vil altid være et forløb, der strækker sig over tid, afhængigt af målet, viljen og ressourcerne.

Det vil altid være en drøftelse med den respektive leder, hvor præcist personaleudviklingen skal foregå, hvilken tidsramme, der lægges og hvilke succeskriterier og pejlemærker, jeg som coach og gruppen som helhed arbejder hen imod

De fleste virksomheder, i såvel privat som offentligt regi ser idag det givtige i at sætte tid og ressourcer af til personaleudvikling. Kurser og temadage i : Coaching, teambuilding, stresshåndtering, konfliktløsning osv., alle med det fokus : At få medarbejdere til at trives og udvikle sig, individuelt og i grupper.

I den velfungerende arbejdsgruppe kan man være åben og direkte overfor hinanden. Der er plads til forskellighed og hver enkelts ressourcer kan udnyttes. Lagt sammen løfter det gruppen med fælles værdier henimod fælles mål, hvor succeskriterierne er synlige og realistiske.

I arbejdsgrupper, hvor det går skævt, har man svært ved at mødes. Trygheden, tilliden og åbenheden mangler, der findes skjulte dagsordener og opstår alliancer. Der kan være gentagne opslidende konflikter og diskussioner, og de beslutninger der træffes er halvhjertede og/eller mere eller mindre diffuse. Hvorfor de satte mål ikke nås.

Arbejdsorganisationens opbygning og struktur, samt handleveje, kultur og historie er med til at skabe grobunden for om arbejdsklimaet er fremmende eller hæmmende. Når mål og metode ikke svarer til de tilstedeværende ressourcer opstår der et pres i gruppen og hos den enkelte.

Gode råd om personaleudvikling:

Sæt fokus på at skabe trivsel og vækst hos den enkelte medarbejder, arbejdsgruppe eller ledelse. Sæt tid af udenfor arbejdsopgaverne, hvor fokus er på dette, og giv mulighed for en åbning for hengemte ressourcer og muligheder for liv.

Fokusområderne kan f eks være:

 • udvikling af kompetence indenfor motivation
 • coaching
 • udvikling indenfor kommunikation og samarbejde,
 • stress-håndtering
 • konfliktløsning/meditation
 • udviklings handleplan og målsætning,
 • udvikling af teamarbejde

Eksempler på kurser i personaleudvikling:

 • Coaching og teambuilding
 • Kollegial supervision
 • Kommunikation
 • Samarbejde
 • Præsentation
 • Personlig udvikling
 • Medarbejdersamtalen
 • Gruppemedarbejdersamtalen
 • Konfliktløsning
 • Kompetenceafklaring

Derfor skal du bruge resurser på personaleudvikling:

Personaleudvikling giver øget kompetence i forhold til at:

 • samarbejde
 • skabe og bevare tillid og kontakt
 • forstå hvad andre siger – og omvendt
 • kommunikere med medarbejdere, kolleger og kunder
 • inspirere medarbejdere og kolleger
 • coache medarbejdere
 • løse konflikter
 • give konstruktiv feedback
 • få budskabet igennem
 • gennemføre professionelle samtaler